حسین زارعی موسس همیار هتل

حسین زارعی

موسس و مدیرعامل مرکز آموزش فنی و حرفه ای همیار هتل

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

پروانه تاسیس

همیار هتل
موسس آموزشگاه

رزومه شغلی

حسین زارعی